Πολιτική Συλλογής & Χρήσης Προσωπικών Δεδομένων

  • H συλλογή και αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων (ονοματεπώνυμο, ηλικία, μορφωτικό επίπεδο , τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση email) που πραγματοποιούν το Mediterranean College και το Mediterranean Professional Studies (το Κ.Δ.Β.Μ.2 του Mediterranean College) αφορά στους παρακάτω σκοπούς:
    • Τηλεφωνική, ηλεκτρονική (mail, newsletters) ενημέρωση για τα Αναγνωρισμένα και διεθνώς Πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών του Mediterranean College και του Mediterranean Professional Studies (το Κ.Δ.Β.Μ.2 του Mediterranean College) αντίστοιχα.
    • Τηλεφωνική, ηλεκτρονική (mail, newsletters) ενημέρωση για επιμορφωτικά σεμινάρια, συνέδρια, workshops, παρουσιάσεις, είτε με δωρεάν συμμετοχή, είτε επί πληρωμή, που διοργανώνουν ή συνδιοργανώνουν με τρίτους φορείς το Mediterranean College και το Mediterranean Professional Studies (το Κ.Δ.Β.Μ.2 του Mediterranean College)
  • Το χρονικό διάστημα χρήσης των προσωπικών δεδομένων, ορίζεται για ένα (1) έτος από την ημερομηνία συγκατάθεσης.
  • Οι συμμετέχοντες / διαγωνιζόμενοι μπορούν ανά πάσα στιγμή να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους για τη χρήση προσωπικών δεδομένων από το Mediterranean College και το Mediterranean Professional Studies (το Κ.Δ.Β.Μ.2 του Mediterranean College) για τους παραπάνω σκοπούς, στέλνοντας τη λέξη Remove στο πεδίο ΘEMA/SUBJECT στο email info@medcollege.edu.gr
  • Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες δεν αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους για τη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων, το διάστημα χρήσης, θα ανανεώνεται αυτόματα κάθε χρόνο